L’objectiu del Projecte Scriptorium és la traducció i publicació en català de llibres bàsics de text universitari de les carreres científiques o tècniques. No podrà parlar-se de normalitat lingüística fins que els llibres d’estudi i de consulta en català no abastin també l’àmbit universitari. És cert que els articles de recerca i la bibliografia avançada són publicats en una gran majoria en anglès, i que cal esperonar els estudiants perquè estudiïn i dominin aquella llengua. Tanmateix, la ciència i la tècnica ultrapassen l’àmbit de la recerca especialitzada i han anat impregnant la societat. Això fa que tota llengua hagi de comptar amb un llenguatge adient per a la descripció, la discussió i la incorporació de les novetats del coneixement científic i tècnic. El llenguatge científic no pot limitar-se al nivell d’ensenyament mitjà o de la divulgació. Ha d’arribar també al nivell universitari, en el qual es produeix la recerca que origina les innovacions. Malgrat això, la publicació de llibres de text universitaris en els àmbits científic i tècnic és un camp encara deficitari en el món editorial català. Diversos factors han motivat aquest fet. Per una banda, la mateixa dificultat de la traducció científica, atès que els principals llibres de text universitaris científics i tècnics solen ser obres escrites en anglès. Per una altra, la poca rendibilitat que la indústria editorial veu en la publicació de llibres d’aquest tipus, ateses la seva reduïda difusió i la constant i necessària renovació de les obres.

Avui dia gairebé cada disciplina científica o tècnica disposa d’algun llibre bàsic que és usat en molts països. Solen ser textos escrits per especialistes que han tractat amb rigor i amb un coneixement excel·lent els aspectes necessaris per a la comprensió bàsica de la matèria. Són obres que, a l’experiència dels autors, uneixen una qualitat didàctica destacada. Alguns textos han esdevingut clàssics (tant les edicions originals com les traduccions a diferents llegües) a còpia de fer-se’n edicions successives que incorporen els darrers avenços en aquell camp. N’hi ha que han sobreviscut als autors que iniciaren l’obra, i es mantenen gràcies al treball de col·legues o deixebles dels autors originals, dels quals han pres el relleu. Alguns llibres fins i tot han incorporat el nom de l’autor original al mateix títol de l’obra. A més de ser una eina essencial en la formació dels estudiants, aquests llibres solen ser obres de referència que se segueixen consultant durant molts anys al llarg de la carrera professional, en la investigació i en la docència.